In een keukentafelgesprek tussen een zorgvrager en een gemeentelijke consulent botsen vaak onuitgesproken waarden en perspectieven. Door alle partijen hiervan bewust te maken, kunnen de uitkomsten van dergelijke gesprekken worden verbeterd.


Project: Ethics at the 'kitchen-table conversations'; how informal care is framed in policy and practice
Projectleider: Dr. I.E. van Gennip, NIVEL
ZonMw - Programma: Ethiek en Gezondheid 2012-2015, projectnummer 731010009
Meer informatie:
ZonMw - Programma Nationaal Programma Ouderenzorg
Wmo-ondersteuning droeg bij aan redzaamheid en participatie, maar niet voor iedereen (Publicatie Sociaal Cultureel Planbureau)

Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor de zorg voor hun inwoners in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), komen consulenten bij mensen thuis voor een zogeheten ‘keukentafelgesprek’. Burger en gemeente onderzoeken daarin samen passende oplossingen voor iemands zorgvraag, is de bedoeling. Maar vaak botsen in zo’n gesprek verschillende waarden en perspectieven, bijvoorbeeld over de vraag in hoeverre iemands eigen netwerk een rol kan spelen in de zorg.

Contraproductief

Het NIVEL hield de ethische dilemma’s die hierbij spelen tegen het licht in een onderzoek onder ouderen. Zo is het doel van de overheid de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen en de zorgkosten terug te dringen. Maar die benadering bleek met name bij 'oudere' ouderen contraproductief uit te pakken. Zij hebben de neiging zich beter voor te doen dan ze zijn, wat kan leiden tot vereenzaming, verwaarlozing en verwarring. 'Jongere' ouderen geven aan zich betutteld te voelen door de consulenten. Zij hechten sterk aan eigen regie en zelfstandig keuzes maken.

Betere uitkomst

Het project heeft als doel de consulent, de zorgvrager en diens mantelzorgers bewust te maken van de vaak onuitgesproken morele kwesties die een rol kunnen spelen in het gesprek. Zulk bewustzijn kan bijdragen aan een betere uitkomst van het keukentafelgesprek. Op basis van de inzichten uit het onderzoek ontwikkelen de onderzoekers daarom een video en een alert sheet.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website