In Utrecht Overvecht werken huisartsen en buurtteammedewerkers samen in de wijkaanpak Krachtige basiszorg, een methode om mensen met complexe problematiek laagdrempelige, integrale zorg te bieden. Nivel-onderzoekers en huisartsen van Stichting Overvecht Gezond ontwikkelden op basis hiervan een Toolkit Krachtige basiszorg.

Inwoners van achterstandswijken hebben vaker meervoudige problemen op medisch, psychisch en sociaal-maatschappelijk gebied. Daardoor is de druk op de huisartsenzorg hoog. Huisartsen en andere zorgprofessionals ontwikkelden voor hun wijk Utrecht Overvecht gezamenlijk een integrale aanpak: Krachtige basiszorg. Daarin werken huisartsenpraktijk en wijkteams, maar ook wijkverpleging, specialistische GGZ en de jeugdgezondheidszorg, structureel samen. Belangrijk onderdeel is het 4-Domeinenmodel (4D-model), een instrument waarmee medische en sociale professionals in de spreekkamer alle leefgebieden van de patiënt aan bod kunnen laten komen.

Professionals en patiënten

Het Nivel en Stichting Overvecht Gezond onderzochten welke elementen binnen Krachtige basiszorg succesvol zijn. Professionals vulden vragenlijsten in, waarna zowel hulpverleners als cliënten deelnamen aan interviews en focusgroepen. Door middel van video-observatieonderzoek werd gekeken naar de communicatie tussen huisarts of praktijkondersteuner-GGZ en patiënt. De onderzoekers bekeken eveneens het effect op het aantal doorverwijzingen en de gemaakte kosten. Ook onderzochten zij in hoeverre patiënten het 4D-model als instrument voor de gespreksvoering accepteerden.

Laagdrempeliger

De onderzoekers concluderen dat er in Overvecht veel bereikt is. Professionals in de wijk hanteren dezelfde visie op de begeleiding van patiënten met complexe problematiek en willen graag samenwerken. Ook zijn er duidelijke afspraken over samenwerking rond een patiënt, zoals het meekijkconsult en het gezamenlijk multidisciplinair overleg. Patiënten vinden het op hun beurt prettig dat professionals aandacht hebben voor alle leefdomeinen: dat maakt het laagdrempeliger om bijvoorbeeld bij de huisarts over schuldenproblematiek te praten. Wel vinden professionals het soms moeilijk tijd vrij te maken voor samenwerking en ontmoetingen in de wijk. Ook het grote verloop van professionals in de wijk blijkt een obstakel.

Toolkit voor Krachtige basiszorg

De volgende essentiële onderdelen van Krachtige basiszorg werden geïdentificeerd: het anders inrichten van de zorg, de organisatie en de samenwerking; meer tijd en aandacht voor onderliggende problemen met behulp van het 4D-model; persoonlijke contacten met partners in de wijk en het creëren van een gezamenlijke lerende omgeving. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is een toolkit samengesteld met bruikbare procedures, formulieren, tips en randvoorwaarden voor anderen die met Krachtige basiszorg aan de slag willen.

Vier grote steden

Na de positieve ervaringen is als vervolg een pilot met Krachtige basiszorg opgezet in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, gefinancierd door Zilveren Kruis, CZ en de Achterstandsfondsen. Het Nederlands Huisartsen Genootschap lanceerde vorig jaar de ICPC code voor integrale complexe zorg, waarin elementen van Krachtige basiszorg zijn verwerkt. Een daarvan is de ‘signaalfunctie’, zodat alle professionals alert zijn op een risico op over- of onderbehandeling.


Project: Unraveling the formula of an integrated approach toward health in Overvecht, a deprived area
Projectleiders: Joke Korevaar en Chantal Leemrijse, Nivel
Programma: Preventie 5: Deelprogramma 4 – Preventie in de zorg,  projectnummer 531001212

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website