Veel lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag maken gebruik van ervaringsdeskundigheid. Onderzoekers van de Hogeschool Windesheim onderzochten bij 300 projecten hoe vaak en in welke vorm dat gebeurt. Ervaringsdeskundigen blijken een belangrijke bijdrage te leveren, onder meer in het contact met moeilijk bereikbare groepen.

In 2016 startte het ZonMw Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag. Het doel van dit programma is om gemeenten te ondersteunen om een goedwerkende aanpak van zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag te realiseren. Tot en met 2020 werden 300 projecten met dit thema gefinancierd. Ook 37 projecten die door ervaringsdeskundigen zelf werden opgezet, kregen subsidie.

Op bezoek

Onderzoekers van de Hogeschool Windesheim onderzochten hoe ervaringsdeskundigen in de projecten uit het actieprogramma werden ingezet en welke meerwaarde hun inzet had. In een eerste verkenning analyseerden zij alle 300 projecten met behulp van vragenlijsten, documentenanalyse en telefonische screenings. Vervolgens bezochten leden van het onderzoeksteam alle 37 projecten die waren opgezet door ervaringsdeskundigen. Zij spraken de initiatiefnemers over het verloop van het project en de problemen waar de ervaringsdeskundigen tegenaan liepen.

Aanwijsbare invloed

Bij 89 procent van de projecten uit de eerste verkenning bleken ervaringsdeskundigen betrokken te zijn. Zij vervulden verschillende rollen, zoals trainer, coach, voorlichter of adviseur. Ervaringsdeskundigen kunnen een belangrijke schakel vormen met moeilijk te bereiken groepen, concluderen de onderzoekers. Zij leggen makkelijker de verbinding naar zorg en spelen een rol in het empoweren van de doelgroep. Een meerderheid van de ondervraagde projectleiders vindt dat de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen een aanwijsbare invloed heeft op het resultaat van het project. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het normaliseren van ggz-problematiek, training en coaching van professionals en het aandragen van praktische oplossingen. De ervaringsdeskundigen die zelf projecten hebben opgezet, blijken veel extra onbetaalde uren te werken. Ze worstelen tussen hun wens om creatief en innovatief bezig te zijn en de regels en eisen waarbinnen zij moeten opereren.

Symposium

De uitkomsten van het onderzoek werden gepresenteerd tijdens een online symposium. In het verlengde van deze studie werken de onderzoekers nu aan een kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen binnen de GGZ.  


Project: Verkenning inzet ervaringsdeskundigen
Projectleiders: Beverley Rose en Alie Weerman, kenniscentrum gezondheid en welzijn, Hogeschool Windesheim
Programma: Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag, projectnummer 638019100.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website