In de gemeente Den Haag worden matchmaking, werkervaringsplaatsen en vrijwilligerswerk ingezet om vluchtelingen met een verblijfsstatus te begeleiden naar werk. Beleidsonderzoeksbureau Regioplan bracht de effectiviteit en de werkzame elementen in kaart.

Het vinden van een betaalde baan is geen gemakkelijke opgave voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning, ook wel status- of vergunninghouders genoemd. Een overgrote meerderheid van deze nieuwkomers is afhankelijk van een bijstandsuitkering. In de gemeente Den Haag wordt op verschillende manieren geprobeerd hen te begeleiden naar werk: vroegtijdig interveniëren, persoonlijke begeleiding bieden en hen direct in contact brengen met werkgevers in de regio.

Werkzame elementen

Regioplan onderzocht samen met Gemeente Den Haag de opbrengsten van deze aanpak. Daarbij werden eerst de aanpak en beleidstheorie achter de Haagse aanpak beschreven. Daarna analyseerden de onderzoekers de precieze inzet van de verschillende instrumenten: het matchen, het trainen van werknemersvaardigheden en taalvaardigheid en de begeleiding naar vrijwilligerswerk. Om de relatie te leggen met de uitstroom van statushouders naar betaalde arbeid, werden de gegevens gekoppeld aan microdata van het CBS. Een kwalitatief onderzoek onder vluchtelingen, werkgevers en uitvoerders van het gemeentelijke beleid moest de werkzame elementen in de begeleiding blootleggen.

Maatwerk, continuïteit en betrekken werkgevers

Uit het onderzoek blijkt dat het aan het werk helpen van statushouders een lange adem vereist. De arbeidsmarktparticipatie van de doelgroep ligt in Den Haag met 7 procent niet hoger dan het landelijk gemiddelde. De onderzoekers onderscheiden drie manieren om de kans op arbeidsparticipatie te vergroten. Ten eerste het bieden van maatwerk, iets waarvoor professionals voldoende tijd en ruimte nodig hebben. Een ander werkzaam element is de ‘vliegende start’ van de begeleiding, waarbij cliënten binnen enkele maanden na statusverlening een intakegesprek krijgen. Continuïteit is belangrijk, want in de praktijk schort het nog wel eens aan een goede overdracht tussen begeleiders, constateren de onderzoekers. Ten slotte is het beter betrekken van werkgevers effectief. Kansrijke instrumenten, zoals matchingsevents en proefplaatsingen, moeten niet alleen worden aangeboden aan werkgevers die al ervaring hebben met het werken met statushouders, maar ook aan andere werkgevers. 

Factsheet

De aanbevelingen kunnen nagelezen worden in het openbaar onderzoeksrapport en de factsheet.


Project: Bij elkaar brengen van vergunninghouders en werkgevers in Den Haag
Projectleider: Miranda Witvliet, Regioplan
Programma: Vakkundig aan het werk, projectnummer 535005012.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website