Om mensen met verward gedrag te kunnen helpen, is het soms nodig hun persoonsgegevens te kunnen delen met andere zorg- of hulpverleningsorganisaties. Hoe doe je daarbij recht aan hun privacy? In de Leertuin Zorg en Veiligheid werden oplossingen gezocht en gevonden.

Mensen die de grip op hun leven dreigen te verliezen, kampen vaak op verschillende levensgebieden met problemen. Voor een aanpak waarin vroegsignalering en preventie centraal staan, is het belangrijk dat betrokken professionals persoonsgegevens van hun cliënten kunnen delen met andere (zorg-)organisaties. Regels en protocollen schrijven voor dat dit alleen mag met toestemming van de cliënt. Op welke manier kan de informatievoorziening rondom mensen met verward gedrag verbeterd worden? 

Leertuin Zorg en Veiligheid

Om die vraag te beantwoorden zetten de Oost-Brabantse gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard het project Leertuin Zorg en Veiligheid op. Hieraan namen de sociale teams en Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) uit de drie gemeenten deel. Uitgangspunt was een handelingskader voor het zorgvuldig delen van persoonsgegevens, dat de deelnemers ontwikkelden met subsidie van en in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Casuïstiek

Binnen de leertuin werd vervolgens een methodiek ontwikkeld die gericht is op een gedragsverandering van de beroepskrachten in het sociaal domein en veiligheid. Hierbij zijn zij zelf verantwoordelijk voor het al dan niet delen van de persoonsgegevens van hun cliënten, afhankelijk van de noodzaak om verschillende perspectieven te kunnen betrekken. Die keuze maken ze op basis van een gesprek met de cliënt, waarin gezamenlijk de argumenten voor en tegen worden afgewogen. De deelnemers pasten de kennis toe op hun eigen casuïstiek, waarna gevonden oplossingen binnen de organisaties werden geïmplementeerd.

Convenant

Alle medewerkers van de sociale teams en CJG’s werden geschoold in de methodiek van de leertuin. Nieuwe software zorgt ervoor dat de methodiek ook praktisch geborgd is. Voor geschoolde medewerkers zijn er intervisiebijeenkomsten en voor nieuwe medewerkers zijn er tweemaal per jaar trainingen. In een convenant zijn de rollen en bevoegdheden beschreven voor op- en afschaling van hulp bij complexe problematiek. Om ervoor te zorgen dat de begeleiding ook kan doorgaan bij samenwerking met andere zorgorganisaties, wordt in contracten een standaardparagraaf opgenomen over de uitwisseling van persoonsgegevens volgens de leertuin en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat beroepskrachten in bepaalde, duidelijk omschreven gevallen en na een gesprek met hun cliënt ook zelf mogen besluiten tot gegevensdeling. 


Project: Leertuin Zorg en Veiligheid 
Projectleider: Gerda Scholtens, GGz Eindhoven
Programma: Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag, projectnummer 638013021.
  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website