Wijkteamprofessionals weten vaak niet hoe zij signalen van depressie kunnen bespreken met hun cliënten. Het Trimbos-instituut en twee GGD-organisaties zetten een blended e-learningprogramma op voor depressiepreventie.

Mensen met depressieve klachten vragen meestal niet uit zichzelf om hulp en lopen daarom vaak onnodig lang rond met psychische problemen. Hoewel er evidence based interventies beschikbaar zijn, vinden maatschappelijk werkers en professionals uit wijkteams het vaak moeilijk signalen te bespreken. Daarin speelt gebrek aan kennis een rol, maar ook het feit dat zorgverleners en sociaal wijkteams onderling weinig samenwerken. 

Competenties en samenwerking

Het Trimbos-instituut, GGD Midden Holland en GGD Noord- en Oost-Gelderland zetten in vier wijken een project op om de tijdige signalering en aanpak van depressieve klachten te verbeteren. Het project had tot doel de competenties van wijkprofessionals te verbeteren en hun onderlinge samenwerking te vergroten.

Intervisie

Professionals die in dezelfde wijk werkten, volgden eerst de e-learning Signaleren depressie. Daarna woonden ze twee intervisiebijeenkomsten bij met een praktijkondersteuner huisarts-geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) en een ervaringsdeskundige. Deze bijeenkomsten, die werden georganiseerd door GGD en de Regionale Organisatie voor Samenwerking in de eerstelijnszorg (ROS), zorgden niet alleen voor kennisuitwisseling, maar ook voor meer bekendheid met elkaars organisaties. Ook werd er een handreiking beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. 

Meer kennis en vaardigheden

Het onderzoek bestond uit vragenlijsten, systematische observaties tijdens de bijeenkomsten en een aantal semigestructureerde interviews. De professionals rapporteerden een toegenomen vertrouwen in hun vaardigheid om depressieve klachten te signaleren en bespreken. Hun kennis en vaardigheden waren toegenomen en zij wisten cliënten beter toe te leiden naar activiteiten en zorg, met name huisartsenzorg/POH-GGZ. Ook de samenwerking in de wijk verliep beter. Ruim driekwart past het geleerde na een aantal maanden nog altijd toe in de dagelijkse praktijk. 


Project: Further development and evaluation of blended e-learning ‘Signalling depressive complaints’ for professionals in community social teams, primary care and general practice in low SES neighbourhoods
Projectleiders: Agnes van der Poel, Trimbos-instituut, programma Publieke Geestelijke Gezondheid
Programma: Preventie 5: Deelprogramma 4 - Preventie in de zorg, projectnummer 531001206

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website