Een wijksignaleringsnetwerk en een inloopvoorziening in oprichting. Het zijn de eerste concrete stappen in de Delftse wijk Buitenhof naar een sterker vangnet voor bewoners met verward gedrag.

Steeds vaker wonen mensen met een psychische of andere beperking zelfstandig. Dat vraagt iets van de wijk waar zij wonen. Netwerkorganisatie Delft voor Elkaar bouwt samen met bewoners, de gemeente, corporatie en (in)formele zorg- en welzijnspartners in de Reinier de Graafbuurt een structuur voor onderlinge ondersteuning. Daarin kunnen buurtbewoners, professionele en informele organisaties elkaar gemakkelijk vinden en bijstaan. Uitgangspunt is een beter buurtklimaat, óók voor minder kwetsbare bewoners. Zij zijn als constante factor in de buurt cruciaal voor een duurzame verbetering.

Signaleringsnetwerk

Het Meldpunt Bezorgd, waar mensen iemand met problemen kunnen aanmelden die zelf geen hulp zoekt, vormt inmiddels met Delft voor Elkaar en zorgorganisatie Careyn een wijksignaleringsnetwerk. Zij komen in actie bij signalen – al dan niet via het meldpunt – van overlast of bezorgdheid over een buurtbewoner. Verder is, op basis van de vraag vanuit een brede bewonersvertegenwoordiging, een start gemaakt om inloopvoorzieningen te ontwikkelen met een betekenis voor alle bewoners. Dit gebeurt vanuit een dekkend netwerk aan formele en informele zorg- en welzijnspartners. 

Inzicht in hiaten

Naast resultaten leverde het project ook inzicht op in hiaten die het mensen moeilijk maken goed te ‘landen’ in de wijk, als ze arriveren vanuit een beschermde woonvoorziening. Inmiddels loopt een vervolgproject om het vangnet fijnmaziger in te vullen met individuele trajectplannen. Wat heeft de bewoner nodig en wat vraagt dit van hemzelf, zijn eigen netwerk, zorg en sociaal werk, woningcorporatie en gemeente? Daarnaast wordt gewerkt aan een toolkit om te onderzoeken of een bestaande voorziening in de wijk geschikt is als laagdrempelige inloopplek, en aan verbreding van het wijksignaleringsnetwerk met bijvoorbeeld bewoners en politie.


Project: Vangnet in de Wijk: vinden, verbinden, versterken en verduurzamen 
Projectleider: Sanne Rodenburg, Delft voor Elkaar
Programma: Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag, projectnummer 638022010
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website