In de schuldhulpverlening en armoedebestrijding is er weinig aandacht voor wetenschappelijk onderbouwde methoden. Voor effectievere hulp is het belangrijk dat professionals de meerwaarde zien van wetenschappelijke kennis. Van onderzoekers vraagt dit een vertaling van hun inzichten naar concrete handvatten.

Sinds de economische crisis van de afgelopen jaren is het beroep op schuldhulpverlening toegenomen en doen gemeenten meer aan armoedebestrijding. Dat roept de vraag op hoe effectief de hulpverlening is en wat wetenschappelijk onderzoek daaraan bijdraagt. De Hogeschool van Amsterdam, Universiteit Leiden en Hogeschool Utrecht onderzochten in hoeverre professionals in dit werkveld gebruikmaken van de beschikbare wetenschappelijke inzichten, en of hun praktijkkennis daarmee strookt. Ook werd er gekeken of professionals praktijkkennis toepassen die (nog) niet door de wetenschap wordt ondersteund.

Onderzoek

Het blijkt dat wetenschappelijke kennis vaak niet terechtkomt bij professionals. Hun handelen wordt lang niet altijd theoretisch onderbouwd. Inzichten die de werkvloer wél bereiken, blijken vaak lastig te vertalen naar concrete handvatten. De implementatie van nieuwe kennis gaat langzaam en weinig systematisch, mede doordat organisaties niet sturen op een correcte toepassing. Zo weten veel professionals wel dat motiverende gespreksvoering effectief is, maar voeren zij deze methodiek niet uit volgens de wetenschappelijk gefundeerde richtlijnen. Professionals blijken daarnaast grote waarde te hechten aan hun intuïtie en aan de hand hiervan te bepalen welke aanpak ze hanteren.

Kennis concretiseren

‘Het ontbreekt in de schuldhulpverlening aan een gedeeld en doorleefd besef dat wetenschappelijke kennis de uitvoering verder kan brengen’, constateren de onderzoekers. Om de effectiviteit van de hulpverlening te vergroten, is het daarom van belang professionals en beleidsmakers bewust te maken van de toegevoegde waarde van wetenschappelijke inzichten. Hogescholen kunnen hier in de opleiding de basis voor leggen. Van belang is ook om wetenschappers te motiveren hun kennis meer te concretiseren, zodat deze kan worden toegepast en verweven in de dagelijkse praktijk.

 


Project: Praktijk kennis getoetst. Een verkenning van de relatie tussen de praktijkkennis van professionals en vrijwilligers in de schuldhulpverlening en armoedebestrijding en de inzichten uit de wetenschap over de effectiviteit van interventies op die terreinen.
Projectleiders: Mirre Stallen, Hogeschool van Amsterdam en Universiteit Leiden
Programma: Vakkundig aan het werk , projectnummer 535002005

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website