GGD GHOR Nederland ontwikkelde samen met de GGD’en een eerste versie van een dashbordmonitor, waarmee gemeenten kunnen nagaan hoe gezond ze zijn. Onderzoekers bekeken of de website kon worden geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe indicatoren.

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland lanceerde in juni 2016 een early warning-dashboard gezondheid en sociale veiligheid voor gemeenten. Op de website Gezondheid in sociaal domein geeft het dashboard met twaalf ‘radars’ inzicht in de grootste gezondheidsrisico’s van gemeenten en informatie over thema’s vanuit het sociaal domein. Ook kunnen gemeenten hun uitkomsten vergelijken met die van andere gemeenten of het landelijk gemiddelde.Voor de data werd grotendeels gebruik gemaakt van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012 van de GGD.

Behoefte aan uitbreiding

Fieke Raaijmakers (Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden) coördineerde onderzoek naar de vraag of deze eerste versie van het dashboard gezondheid en sociale veiligheid kon worden doorontwikkeld. Onder gemeenten en GGD’en werd een evaluatie gehouden van het gebruik van de website en de wensen voor verdere ontwikkeling. Er bleek behoefte te zijn aan actualisering van de dataset voor volwassenen en ouderen, een uitbreiding met de doelgroep jeugd en versteviging van het concept positieve gezondheid.

Data actualiseren en doelgroep jeugd

Uit het onderzoek bleek dat de data van de Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2016 kunnen worden geïntegreerd in de website. Daarnaast bleek het tot op zekere hoogte mogelijk de dataset uit te breiden met de doelgroep jeugd (12-18 jaar). Voor de doelgroep jeugd is de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 de basisbron. GGD’en hebben hun gegevens echter op verschillende manieren verzameld. Vanwege de vergelijkbaarheid is besloten alleen cijfers te presenteren van gemeenten die hebben bijgedragen aan de Gezondheidsmonitor Jeugd op gemeentelijk of regionaal niveau. 

Positieve gezondheid

Daarnaast bleek het mogelijk het concept van positieve gezondheid te verstevigen. Bij de vijf radars veerkracht, lichamelijke gezondheid, sociale leefomgeving, samenredzaamheid en kwaliteit van leven werd een aantal indicatoren toegevoegd of vervangen. Dat zijn: regie eigen leven, zingeving, langdurige aandoening en (ernstige) beperking, sociale cohesie, het ontvangen van mantelzorg, vrijwilligerswerk, burencontact en geluk.

Vernieuwde website

Het streven is dat de vernieuwde website dit najaar live gaat.


Project: Early warning dashboard gezondheid in sociaal domein
Projectleider: Fieke Raaijmakers, VGGM 
Programma: Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid – vervolgprogramma, projectnummer 20400095001

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website