De Jeugdwet heeft nog niet geleid tot een effectiever jeugdstelsel. De eerste evaluatie van de wet levert aanbevelingen op om de transformatie verder te brengen.

Een belangrijk doel van de Jeugdwet, die jeugdhulp tot taak van gemeenten maakt, is dat zij verbindingen kunnen leggen met andere domeinen zoals de schuldhulpverlening, het onderwijs of de Wmo. Drie jaar na de invoering van de Jeugdwet gebeurt dit nog weinig, blijkt uit de eerste evaluatie. Ook krijgen ouders en jeugdigen lang niet altijd eenvoudig de hulp die nodig is. Vooral gezinnen in een kwetsbare positie kost dit veel moeite. Over de feitelijke hulp zijn mensen over het algemeen tevreden.

Direct hulp bieden

Om mensen de weg te wijzen naar jeugdhulp bepleiten de onderzoekers een betere informatievoorziening door gemeenten, huisartsen, scholen en jeugdgezondheidszorg. Een andere aanbeveling gaat over de lokale teams die in vrijwel elke gemeente een cruciale rol spelen in de uitvoering van de Jeugdwet. Hun takenpakket en samenstelling verschilt sterk tussen gemeenten. De onderzoekers pleiten ervoor dat teams direct hulp kunnen bieden. Dat vergt zowel breed inzetbare professionals als specialistische expertise.

Veel regelingen

De gemeentelijke beleidsvrijheid heeft een grote variëteit aan regelingen opgeleverd. Dit kost professionals veel tijd, verhoogt de administratieve lasten en beperkt de ruimte om zorg op maat te bieden. Het is belangrijk hiervoor oplossingen te zoeken, stellen de onderzoekers. Ook belangrijk – en meestal nog afwezig – is een gedeelde visie op passende zorg, waarin de diversiteit van hulpvragers en hun noden wordt erkend.

Rechtsbescherming

Uit de juridische analyse blijkt dat de rechtsbescherming bij jeugdhulp nog tekortschiet. Samenwerking stuit op aanbestedingsregels en bepalingen rond privacy. De onderzoekers bevelen aan om te bekijken of afspraken hierover kunnen bijdragen aan meer samenhang. Ze doen geen aanbevelingen om de Jeugdwet te veranderen.

Samenwerkingsverband

ZonMw heeft de evaluatie uitgezet en begeleid in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid. De evaluatie berust op bestaand onderzoek en enquêtes onder gemeenten, zorgaanbieders en ouders. De uitvoering lag bij een samenwerkingsverband van zeven organisaties: het NIVEL, het Nederlands Jeugdinstituut, de Universiteit Leiden, Stichting Alexander, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Academische Werkplaatsen Jeugd verbonden aan het UMC Groningen en Tilburg University.


Project:Eerste evaluatie van de Jeugdwet
Projectleider: Roland Friele, NIVEL
Programma:ZonMw-programma Evaluatie Regelgeving, projectnummer 34001501


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website